Obs Twickel

  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
  • Obs Twickel
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de MR

De medezeggenschapsraad op OBS Twickel

Op deze pagina houdt de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) u op de hoogte van lopende zaken en belangrijke besluiten. Ook kunt u hier met de MR-leden kennismaken en uw ideeën en vragen aan ons kenbaar maken.

De MR van een school kun je vergelijken met een ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij tal van beleidsmatige zaken die op en rond de school spelen. We bewaken procedures en adviseren de directie gevraagd en ongevraagd. Een actieve MR oefent dus invloed uit op de gang van zaken op school.

Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) blijven we geïnformeerd over het overkoepelende beleid van alle scholen aangesloten bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH).

De MR komt 6 keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar wat betekent dat ouders of personeelsleden de vergaderingen altijd als ‘toeschouwer’ kunnen bijwonen. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat u via de pagina van de MR kunt downloaden. De onderwerpen die in de voorgaande schooljaren aan de orde zijn geweest, kunt u in de jaarverslagen nalezen die ook via deze pagina te downloaden zijn.

De MR van Twickel bestaat uit

  • Drie vertegenwoordigers uit de oudergeleding (op dit moment helaas nog twee, één plek is nog beschikbaar), zijnde Ronald van den Berg (voorzitter) en Anja van Vliet (secretaris).
  • Drie vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding, zijnde Juf Joset (plaats vervangend secretaris), Juf Arianne en Juf Shannah.

De MR functioneert het beste als met name ouders laten weten welke suggesties zij hebben om een plezierige schooltijd van onze kinderen, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de betrokkenheid van ouders te waarborgen dan wel te verbeteren. Daarom nodigen we u uit om contact met ons op te nemen en uw ideeën met ons te delen.

Wel benadrukken wij dat het (in eerste instantie) geen taak/rol van de MR is om in individuele kwesties te bemiddelen. Indien u een persoonlijke vraag heeft over uw kind, kun u dit bespreken met de betreffende leerkracht en (indien nodig) met de directie. Maar wanneer u er met hen niet uit komt, en de strekking van het vraagstuk kan ook voor andere kinderen geldt, neemt u dan gerust contact met ons op.

U kunt de leden van de oudergeleding persoonlijk benaderen, maar u kunt ook gebruik maken van het contactformulier MR die op deze pagina in het linkermenu is opgenomen.

Wij zien graag uw suggesties tegemoet!